Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Passend onderwijs

Leerlingenzorg

Wij streven ernaar om zo goed mogelijke zorg te verlenen op onze school. De volgende doelstellingen hebben wij voor de leerlingenzorg opgesteld:

  • Het realiseren van een goed pedagogisch klimaat
  • ​Het bieden van onderwijs waarbij we aansluiten bij het kind
  • Het realiseren van een leerlingenzorg, waarbij elke leerling de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft
  • Het realiseren van een contact tussen leerkrachten en ouders dat zich kenmerkt door een open relatie.

De manier waarop we deze zorg organiseren en inzetten, wordt beschreven in ons zorgdocument.

Passend onderwijs

Met ingang van 01-08-2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Met het wetgevingstraject Passend Onderwijs staan scholen en besturen voor de opdracht te komen tot een continuüm van onderwijsondersteuning voor leerlingen.
Het uitgangspunt hierbij is dat reguliere basisscholen binnen hun basisondersteuning zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan onderwijsbehoeften van de leerlingen. Mocht de basisondersteuning niet toereikend zijn, dan zet het Samenwerkingsverband extra ondersteuning in.
De scholen van SKOSO werken vanaf 01-08-2014 officieel samen in het Samenwerkingsverband 30.06 en maken binnen het systeem van Passend Onderwijs afspraken over passend onderwijs voor alle leerlingen.
In het samenwerkingsverband participeren reguliere basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Middels een nieuwe interne zorgstructuur anticipeert SKOSO op Passend Onderwijs, waardoor goed onderwijs blijft gewaarborgd.

Samenwerkingsverband

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Bijvoorbeeld als er sprake is van dyslexie, bij gedragsproblemen, bij meer- en hoogbegaafdheid of bij taalachterstanden. In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, leerkrachten en andere professionals, ouders, jeugdhulp, partners, gemeenten en het samenwerkingsverband.

Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de website van SWV PO 30 06. Hier vindt u ook een infographic en animatiefilm die meer uitleg geven.

De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. In het Ondersteuningsplan van SWV PO 30 06 staan afspraken over hoe we samenwerken, waar we in de periode 2019-2023 aan werken, hoe we middelen inzetten en hoe we kwaliteit bewaken.

Meer weten of op de hoogte blijven over passend onderwijs? Dat kan via www.swvpo3006.nl

Ouder- en jeugdsteunpunt 30 06 geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt 30 06. De website is www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl.

Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt 30 06.

Flexklas

We gaan uit van talenten van leerlingen. Ondersteuning van deze leerlingen vindt plaats op school.
Sommige leerlingen hebben echter een extra ondersteuningsbehoefte, samenhangend met hun meer- en/ of hoogbegaafdheid.
Klik hier voor meer informatie over de Flexklas

"Actief, betrokken en eigentijds leren"